Nejčastější dotazy

ESTA je elektronický systém, který zkoumá, zda je návštěvník způsobilý ke vstupu do Spojených států v rámci bezvízového programu a zda nepředstavuje hrozbu trestního řízení nebo bezpečnostní riziko. Na základě vyplnění žádosti o autorizaci ESTA, je cestující informován o jeho nebo její způsobilosti k vycestování do Spojených států v ramci bezvízového programu.

Nedávno schválený dodatek Oddílu 217c amerického Zákona o přistěhovalectví a občanství pověřuje Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost USA (DHS), aby zavedlo elektronický systém registrace cest a další opatření pro zvýšení bezpečnosti bezvízového styku. Zahraniční návštěvníci jsou již důvěrně obeznámeni s bezpečnostními opatřeními, která jsou nezbytná k ochraně cestujících a posádky. ESTA přidává další stupeň zabezpečení, který dovoluje DHS v předstihu určit, jestli je cestující způsobilý ke vstupu do Spojených států v rámci bezvízového programu a zda tato osoba nepředstavuje hrozbu trestního stíhání nebo bezpečnostní riziko.

Ne. Cestovní registrace ESTA není vízum. Nesplňuje zákonné ani regulační požadavky a nemůže sloužit místo amerického víza, které je vyžadováno zákony USA. Jednotlivci, kteří už mají platné vízum, budou mít nadále možnost cestovat do USA za účelem, pro které jim bylo vízum vydáno. Cestující s platným vízem nemusí žádat o registraci ESTA.

Program ESTA vyžaduje Oddíl 217c Zákona o přistěhovalectví a občanství, který je dodatkem Oddílu 711 „Zákona o prováděcích doporučeních komise k 11. září z roku 2007“ (9/11 Act). Tato legislativa ukládá Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost USA (DHS), aby vytvořilo a zavedlo automatizovaný systém, na jehož základě lze před vstupem do země určit, jestli je cestující způsobilý ke vstupu do Spojených států v rámci bezvízového programu a zda tato osoba nepředstavuje hrozbu trestního řízení nebo bezpečnostní riziko.

Systém ESTA napomůže snížení bezpečnostních rizik bezvízového programu, neboť ještě předtím, než cestující nastoupí na palubu, bude moci Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost určit, zda je dotyčný oprávněn cestovat v rámci bezvízového programu, jestli jeho cesta není v rozporu se zákonem a zda neohrozí bezpečnost.

ESTA eliminuje známé nedostatky bezvízového programu formou přídavné kontroly, která napomůže zaměstnancům ministerstva identifikovat nebezpečné cestující již v první fázi.

Podobný systém elektronické cestovní registrace využívá také australská vláda. Cestující, kteří míří do Austrálie, musí vyplnit elektronickou žádost na webových stránkách elektronické cestovní registrace (Electronic Travel Authority).

Bezvízový program, který je spravován Ministerstvem pro vnitřní bezpečnost, umožňuje cestovat způsobilým občanům daných zemí do Spojených států na turistickou nebo služební cestu do 90 dnů pobytu bez víza. Další informace, týkající se bezvízového programu, je možné získat např. na těchto webových stránkách  http://www.customs.gov/xp/cgov/travel/id_visa/business_pleasure/vwp/vwp.xml

V současnosti jsou na seznamu účastníků bezvízového programu občané těchto zemí:

Andorra, Austrálie, Belgie, Brunej, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

Cestování v rámci bezvízového programu je určeno pouze pro cestující, kteří vlastní pas se specifickými bezpečnostními prvky. Všichni, kteří cestují v rámci bezvízového programu, musí vlastnit

pas obsahující alespoň čtecí zónu. Navíc s vydáním cestovního pasu souvisí další požadavky na cestující z následujících zemí:

  • Česká republika, Estonsko, Madarsko, Jižní Korea, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Malta, Slovensko, pas musí mít integrovaný čip obsahující informace uvedené na datové stránce pasu (e-pas).
  • Požadavky na cestující z dalších zemí začleněných do bezvízového programu:
    o Pas se strojově čitelnou zónou vydaný nebo obnovený/prodloužený před 26. říjnem 2006: pas musí mít také integrovaný čip obsahující informace uvedené na datové stránce pasu (e- pas).
  • Pas se strojově čitelnou zónou vydaný nebo obnovený/prodloužený mezi 26. říjnem 2005 a 25.říjnem 2006: pas musí mít digitální fotografii umístěnou na datové stránce nebo integrovaný čip obsahující informace uvedené na datové stránce.
  • Pas se strojově čitelnou zónou vydaný nebo obnovený/prodloužený před 26. říjnem 2005: bez dalších požadavků.

Pro více informací ohledně cestovních dokladů navštivte Visa Waiver Program Traveler Guide a Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) na těchto webových stránkách www.cbp.gov.

Data zadaná do systému ESTA prostřednictvím elektronické žádosti budou podléhat stejnému stupni ochrany důvěrných dat, jako je tomu u jiných programů pro kontrolu cestujících. Přístup k informacím bude omezen a umožněn pouze specializovaným pracovníkům.

Data budou aktivní po dobu platnosti registrace ESTA, tj. dva roky, nebo do konce platnosti pasu, podle toho, co nastane dříve. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost poté získá tyto informace na dobu jednoho roku. Po jeho uplynutí budou data přesunuta na dvanáct let do archivu, aby bylo možné dohledat informace, které se budou vztahovat k porušení zákona, národní bezpečnosti a v případech vyšetřování. Jakmile budou data zarchivována, počet osob, které budou mít k databázi přístup, se omezí na minimum. Uchování dat je v souladu jak s úřadem CBP, který dohlíží nad hranicemi, tak i s misí CBP pro ochranu hranic stanovenou Kongresem.  Údaje spojené s aktivními záznamy o porušení zákona, záznamy CBP o protizákonných aktivitách a/nebo vyšetřování či takové případy jako zamítnuté žádosti ESTA zůstávají přístupné po dobu trvání zákona, ke kterému se vztahují.

Údaje na žádosti ESTA nahradí formulář I-94W. V případech, kde je použit systém ESTA namísto formuláře I-94W, bude s údaji zacházeno dle pravidel platných pro I-94W, tj. doba uchování dat bude 75 let.

Informace, které cestující poskytnou v rámci elektronického systému pro cestovní registraci, mohou být v souladu s česko-americkým memorandem o porozumění předány konzulárnímu oddělení amerického ministerstva zahraničí, které je bude moci použít při posouzení toho, zda neúspěšnému žadateli o cestovní registraci vystavit vízum.

Údaje ze systému ESTA navíc prostřednictvím rozvinutého informačního systému o cestujících (APIS/APIS Quick) obdrží letecké společnosti.

K informacím budou mít přístup  příslušné federální, místní a zahraniční úřady nebo multilaterální vládní organizace, které schvalují nebo dbají na dodržování zákonů, pravidel, předpisů, řádů nebo licencí a také ty, které mají na starosti vyšetřování nebo stíhání osob kvůli jejich porušení. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost bude moci informace předat také v případě, pokud bude mít za to, že tím přispěje k dodržování zákonů.

Ministerstvo navíc umožní přístup k informacím v případě, že to bude v souladu s bojem proti terorismu nebo se sběrem dat v souvislosti s národní nebo mezinárodní bezpečností nebo mezinárodním zločinem. Veškeré předávání informací bude důsledně v souladu s právní úpravou obdobnou zákonu o ochraně osobních údajů, který je k dispozici na stránkách Ministerstva pro vnitřní bezpečnost.

Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost používá údaje uvedené v žádosti k prověřování jednotlivců, dříve než jim je udělen souhlas k vycestovýání do Spojených států v rámci bezvízového programu.

Informace identifikující podezřelé nebo osoby porušující zákony a jiné podezřelé osoby, budou poskytnuty příslušným soudním orgánům, národní bezpečnosti a/nebo protiteroristickým organizacím.

Registrace cesty systémem ESTA před vstupem na palubu letadla nebo lodě je povinná pro všechny občany zemí bezvízového styku, kteří plánují cestovat to Spojených států v rámci bezvízového styku na krátkou služební nebo turistickou cestu. Děti cestující s rodiči nebo samostatně musí získat samostatné povolení přes systém ESTA na svůj vlastní biometrický pas. K podání žádosti ESTA ve prospěch cestujícího ze země bezvízového styku jsou oprávněné i třetí osoby, např. příbuzní nebo cestovní delegáti.

Ano. Cestující ze zemí, které jsou součástí bezvízového programu potřebují k tranzitu přes Spojené státy buď cestovní registraci ESTA nebo platné vízum. Pokud cestující plánuje cestu přes Spojené státy směrem do jiné země, měl by při vyplňování žádosti ESTA uvést tento fakt  slovy ”tranzit” a vyplnit jeho nebo její cílovou destinaci do kolonky, kde se vyplňuje adresa žadatele po dobu pobytu ve Spojených státech.

Ne. ESTA se vyžaduje pouze od občanů zemí, které jsou součastí bezvízového programu.

Ode dne 12. ledna 2009 všichni cestující ze zemí, které jsou členy bezvízového programu musí před cestou obdržet povolení k vycestování prostřednictí registrace ESTA.

Žádosti mohou být v rámci bezvízového programu podány kdykoliv před cestou, nejlépe ale hned, jakmile jsou známy cestovní plány. Cestující mohou vyplnit žádost o cestovní registraci ESTA na webových stránkách https://esta.cbp.dhs.gov/

Cestujícím ze zemí bezvízového styku, kteří letí do Spojených států a nemají schválenou povinnou ESTA registraci bude pravděpodobně odmítnut vstup do letadla, dojde ke zdržení odbavovacího procesu nebo jim nebude povolen vstup na území Spojených států.

Všichni cestující ze zemí bezvízového styku směřující do USA letadlem či lodí, bez ohledu na jejich zemi původu nebo místo nalodění či vstupu do letadla, musí mít schválenou ESTA registraci.

Přestože DHS doporučuje o autorizaci ESTA požádat nejpozději 72 hodin před odletem, je možné zažádat o registraci kdykoli před cestou. Odpověď se většinou zobrazí do několika vteřin.

Cestujícím ze zemí bezvízového styku, kteří letí do Spojených států a nemají schválenou povinnou ESTA registraci bude ode dne 20. ledna pravděpodobně odmítnut vstup do letadla. CBP bude řešit každý naléhavý případ zvlášť.

Od 20. ledna mohou letecké společnosti odmítnout vstup do letadla cestujícím ze zemí bezvízovového styku, pokud nebudou mít schválenou ESTA registraci.

Pro systém ESTA je zavedena webová stránka https://esta.cbp.dhs.gov/, na které cestující dle instrukcí zodpoví otázky a podá žádost o autorizaci cesty. Cestující nebudou moci podat žádost o ESTA před vstupem na území USA, na ambasádě nebo konzulátě.

Ano. Webové stránky jsou provozovány vládou Spojených států za použití technologie, která zabraňuje neoprávněnému přístupu k uloženým informacím. Informace zadané žadatelem na webových stránkách ESTA budou pod stejnými přísnými opatřeními, jaké byly zavedeny u podobných programů sloužících k prověřování cestujících dle amerických zákonů a předpisů, včetně Federálního zákona o informační bezpečnosti. Přístup k těmto údajům mají pouze oprávněné osoby.