Zamítnutí žádosti o vízum

Byla-li vaše žádost o nepřistěhovalecké vízum odmítnuta, bude vám sděleno, proč. Nejběžnější důvody odmítnutí jsou specifikovány v sekcích 221 (g) a 214 (b) imigračního zákona (US Immigration and Nationality Act). Jiné důvody odmítnutí jsou specifické a jako takové budou detailně vysvětleny.

Podle sekce 221 (g) požadujeme před rozhodnutím o udělení víza dodatečné informace. Často je žádost neúplná nebo máme další požadavky jako jsou poplatky, které jsou ve vašem případě specifické, nebo potřebujeme širší vysvětlení účelu vaší cesty nebo podrobnější vysvětlení vašich odpovědí na některé otázky. Často zůstává část otázky 34 nezodpovězena nebo žádost není podepsána. Často chceme vědět víc o vašem zaměstnání a legálním pobytu v České republice nebo někde jinde a můžeme také chtít vidět víc dokladů o vašem zaměstnání a sociálním zázemí. Někdy chybí některá potvrzení nebo jsou nekompletní.

Byla-li žádost zamítnuta na základě sekce 221 (g), měli byste nám poskytnout žádanou informaci a/nebo dokumenty spolu s odmítajícím dopisem a svým pasem. Poskytnete-li do jednoho roku od podání žádosti žádanou informaci a/nebo dokumenty, nebudete muset platit další poplatek za žádost o vízum. Jakmile obdržíme tyto nové informace, posoudíme vaši žádost a učiníme rozhodnutí.

Důvody odmítnutí podle sekce 214 (b) znamenají, že rozumíme vaší situaci, ale rozhodli jsme se vám vízum neudělit, protože jste nevyvrátili legální domněnku, že použijete návštěvnické vízum k tomu, abyste do USA vycestovali za ilegální prací.

Žadatelé mohou tuto legální domněnku vyvrátit tím, že uspokojivě dokáží konzulárnímu pracovníkovi, že použijí svého víza správně a že mají domov, kam se vrátí po svém dočasném pobytu v USA. Při posuzování tohoto aspektu se budeme ptát na vaši profesní kariéru, finanční, majetkové, sociální, rodinné poměry a další. Z toho plyne, že žadatel, který nemá permanentní zaměstnání nebo jiný vztah v České republice, bude odmítnut s větší pravděpodobností než ten, který má jasné vztahy a povinnosti ve své zemi. Žadatel, který má nejasnou budoucnost, neurčité plány pobytu v USA a nejasné finanční poměry bude pravděpodobně podle sekce 214 (b) odmítnut. Žadatelé, kteří nemají legální stálý pobyt v České republice, rovněž pravděpodobně budou odmítnuti, protože jsou buď neusazení v zaměstnání ani pokud se týče pobytu, nebo nemůžeme posoudit jejich poměry mimo náš konzulární distrikt.

Každý žadatel je posuzován individuálně tak, abychom získali úplný obrázek jeho situace v době, kdy o vízum žádá. Porovnání s jinými úspěšnými žadateli nemá význam, když se odvoláváte. Odvolání se provádí tak, že podáváte novou žádost a vysvětlujete, proč vaše situace zasluhuje přehodnocení. Vaše nová žádost by měla obsahovat dodatečné informace nebo dokumenty, které zdůrazňují nebo objasňují aspekty vaší práce, sociální a rodinné svazky a plány, což ve svém celku podpoří závěr, že po své návštěvě USA se vrátíte a nezneužijete víza během svého pobytu v USA.

Jste-li odmítnuti i po podání dodatečných informací, měli byste znovu zvážit své cestovní plány. Možná, že byste měli vybudovat své vztahy v České republice nebo jinde mimo USA, abyste mohli konkrétně prokázat, že jste se usadili, takže vaše další žádosti o víza budou posuzovány příznivěji. To, že jste jednou byli odmítnuti podle sekce 214 (b) neznamená, že v budoucnu budete odmítnuti zase. Odmítnutí podle sekce 214 (b) znamená, že tentokrát při vašem současném zaměstnání, za současných sociálních a jiných podmínek nebyl konzulární pracovník přesvědčen, že splňujete podmínky pro udělení amerického víza.

Požádáte-li znovu o vízum poté, co jste byli odmítnuti podle sekce 214(b), musíte vyplnit novou žádost a zaplatit znovu poplatek za tuto žádost.

Moje žádost byla zamítnuta podle sekce 214 (b). Přinesu-li více dokumentů, dostanu vízum?

Žádost o nepřistěhovalecké vízum není primárně proces založený na dokumentech. Hlavní je zjistit, zda žadatel splňuje podmínky udělení víza, a dokumenty samy o sobě nemohou toto zaručit. V některých případech mohou dokumenty pomoci k ujištění, že žadatel se do České republiky vrátí, tím, že prokáží, že žadatel je zde dobře zajištěn. V jiných případech jsou okolnosti tak jasné, že dokladů není ani třeba. Byla-li vaše žádost odmítnuta, je velmi nepravděpodobné, že by jakýkoli dokument, který přinesete, mohl změnit rozhodnutí konzulárního pracovníka.

Co potřebuje konzulární pracovník zjistit, aby mohl rozhodnout, zda může žadatel získat nepřistěhovalecké vízum?

Při rozhodnutí zvažuje konzulární pracovník žadatelovy osobní poměry, cestovní plány, finanční zdroje a závazky mimo USA, kvůli kterým se žadatel z návštěvy USA vrátí.

Jsem v České republice. Proč mně nemůžete udělit vízum zde?

Konzulární pracovník, který zvažoval vaši žádost, je akreditován v České republice a může pouze posoudit vaše závazky tady. Konzulární pracovníci působící v České republice nemohou být odborníky na jiné země nebo nemohou rozumět tomu, jaké máte sociální a ekonomické vztahy v jiné zemi. I když však vaše žádost o vízum byla v České republice odmítnuta, jste-li zde pouze v rámci dočasného pobytu, můžete splňovat podmínky udělení víza, požádáte-li o ně ve své zemi. Konzulární pracovníci ve vaší zemi mohou lépe posoudit vaši tamější situaci.

Jsem legálním rezidentem České republiky. Proč nesplňuji požadavky na udělení víza?

Mnoho nedávných přistěhovalců do České republiky nemůže dostatečně prokázat, že má silné zázemí v této zemi tak, aby mohli získat nepřistěhovalecké americké vízum. Neexistuje žádný magický vzorec, který by byl aplikovatelný na každý případ. V podstatě musíte být schopni prokázat, že jste se v České republice usadili a že Česká republika je a zůstane vaším permanentním domovem. Při posuzování vaší žádosti zvažuje konzulární pracovník mnoho aspektů, jako např. jak dlouho bydlíte na současné adrese, jak dlouho jste zaměstnán v současném zaměstnání, jste vy nebo vaše děti zapsáni do nějaké školy, jaké máte tady povinnosti, které vás zavazují se do České republiky vrátit, jaké tady máte sociální zázemí? Je to často otázkou času a nejlepší způsob, jak splnit požadavky na udělení víza, je pobývat v České republice delší dobu a vybudovat si zde pevnější sociální a ekonomické zázemí.

Proč mi neřekli, když jsem telefonoval, že nedostanu vízum?

Každá žádost o vízum je důkladně prozkoumávána a hodnocena zvlášť. Protože není možné získat všechny relevantní informace aniž bychom viděli váš pas a vyplněnou žádost, nemůžeme vám po telefonu nebo e-mailem sdělit, zda dostanete vízum či nikoli. Ale v žádném případě vám dopředu nikdo nezaručí, že americké vízum dostanete.

Proč nemohu dostat zpět své peníze?

Poplatek, který jste zaplatili, je poplatek za žádost o vízum. Každý, kdo požádá o americké vízum kdekoli na světě, musí zaplatit poplatek, který pokrývá náklady na zpracování vaší žádosti. Jak je uvedeno v žádosti, tento poplatek za žádost je nevratný bez ohledu na to, dostanete-li vízum nebo ne. Byla-li vaše žádost odmítnuta podle sekce 214 (b) a rozhodli-li jste se znovu o vízum požádat buď na tomto velvyslanectví nebo někde jinde, budete muset zaplatit nový poplatek za tuto žádost.

Proč jste orazítkovali zadní stranu mého pasu?

Razítko ve vašem pasu a náš celosvětový počítačový systém jednoduše potvrzuje, že vaše žádost o vízum byla zpracována v Praze. Toto razítko nám umožňuje porovnat další vaše žádosti s vašimi záznamy.

Znamená to, že mám ve svém pasu razítko, že už v budoucnu nedostanu americké vízum?

To, že vám byla zde v České republice žádost o vízum zamítnuta, neznamená, že nemůžete v budoucnu dostat vízum. Američtí konzulární pracovníci budou vědět, že vaše žádost zde byla zvažována a odmítnuta proto, že jste zde neměli silné zázemí. Požádáte-li o vízum někde jinde, bude vaše žádost posuzována na základě závazků, které v dotyčné zemi máte, a na kvalitě žádosti samotné.

Není svoboda cestovat lidským právem?

Vláda Spojených států uznává právo svobodně cestovat jako základní lidské právo. Ale přistěhování do Spojených států není právo. Jste-li v budoucnu schopni prokázat, že jste věrohodní nepřistěhovali a že splňujete požadavky žádosti o vízum, budete moci do Spojených států cestovat jako dočasný návštěvník.