Oficiální zprávy

Zprávy o stavu lidských práv

Zprávy o stavu lidských práv — Human Rights Reports — předkládá Ministerstvo zahraničních věcí USA Kongresu v souladu s ustanovením § 116 (d) a 502B (b) zákona o zahraniční pomoci z roku 1961, který ukládá ministru zahraničních věcí předložit předsedovi Sněmovny reprezentantů a Výboru pro zahraniční vztahy Senátu do 25. února každého roku „úplnou zprávu týkající se stavu mezinárodně uznávaných lidských práv ve smyslu ustanovení odstavce (A) v zemích, které jsou podle této části zákona příjemci pomoci, a odstavce (B) ve všech dalších zemích, které jsou členy OSN, ale které nejsou předmětem zprávy o lidských právech ve smyslu tohoto zákona.“

Zprávy  se zabývají mezinárodně uznávanými individuálními, občanskými, politickými a pracovními právy tak, jak jsou formulována Všeobecnou deklarací lidských práv. K těmto právům patří ochrana před mučením a jiným krutým, nelidským a ponižujícím zacházením či trestem, před dlouhodobým zadržováním bez trestního stíhání, před případy zmizení osob a jejich tajného ukrývaní a před dalším flagrantním porušováním práva na život, svobodu a bezpečí jednotlivce.

Překlady částí o České republice:

Zpráva o stavu náboženské svobody

Zprávu o stavu náboženské svobody International Religious Freedom předkládá ministerstvo Ministerstvo zahraničních věcí USA Kongresu v souladu s § 102 písm. b Zákona o mezinárodní náboženské svobodě (IRFA) z roku 1998, který stanovuje, že ministr zahraničí ve spolupráci s velvyslancem se zvláštním posláním pro mezinárodní náboženskou svobodu zašle Kongresu „Výroční zprávu o mezinárodní náboženské svobodě, která doplňuje nejnovější Zprávu o stavu lidských práv o podrobné informace týkající se mezinárodní náboženské svobody.“

Překlady částí o České republice:

Zpráva o obchodování s lidmi

Zpráva Trafficking in Persons Report v souladu se Zákonem o ochraně obětí obchodování s lidmi hodnotí snahy jednotlivých zemí bojovat s novodobým otroctvím. Státy jsou hodnoceny podle snahy a učiněných opatření v boji proti tomuto přeshraničnímu fenoménu a jsou dále členěny do několika kategorií: TIER 1, TIER 2, TIER 2 Watch List, TIER 3. Nejlepší ohodnocení představuje skupina TIER 1, kam jsou zařazeny státy, které zcela naplňují minimální standardy ochrany obětí (Trafficking Victims Protection Act’s – TVPA). Česká republika byla zařazena za rok 2012 zařazena do skupiny TIER 1.

Vůči státům, které se umístí v TIER 3 mohou být ze strany vlády USA uplatněny některé specifické sankce. Při hodnocení jednotlivých zemí jsou zdůrazňována tzv. tři „P“ (prosecution, protection a prevention), tedy stíhání pachatelů, ochrana obětí a prevence. Ke každému státu je pak formulováno doporučení, co má který stát konkrétně zlepšit.

Překlady částí o České republice: