Chavorenge choir at the Rudolfinum

Čhavorenge choir at the Rudolfinum on October 7